Chemické poradenstvo

Chemické poradenstvo

 • komplexné poradenstvo v oblasti chemickej legislatívy pri uvádzaní chemických látok  a zmesí na trh pre výrobcov, dovozcov a distribútorov
 • klasifikácia chemických látok a zmesí podľa platnej legislatívy
 • označovanie chemických látok a zmesí podľa platnej legislatívy (etiketa)
 • audit súladu uvádzania chemických látok a zmesí na trh

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ)

 • spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (slovenská, česká, anglická a nemecká verzia)
 • audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

Etiketa

 • spracovanie etikety chemickej zmesi, príp. látky, v súlade so všetkými právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami, ktoré sa vzťahujú na daný výrobok (napr. chemický  zákon, biocídny zákon, zákon o obaloch, ADR/RID preprava, zákon o ochrane spotrebiteľa atď.)
 • audit súladu spracovaných etikiet s legislatívou

Biocídy

 • komplexné poradenstvo v oblasti legislatívy biocídov pri ich uvádzaní na trh pre výrobcov, dovozcov a distribútorov
 • oznamovanie biocídov na Centre pre chemické látky a prípravky (podľa prechodných ustanovení biocídneho zákona)
 • autorizácia biocídov na Centre pre chemické látky a prípravky (ako aj žiadosť o vzájomné uznávanie autorizácie)

REACH

 • poradenstvo pre výrobcov a dovozcov chemických látok a chemických zmesí v EÚ pre oblasť uvádzania chemických látok a chemických zmesí na trh v oblasti plnenia požiadaviek podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

CLP

 • poradenstvo pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok a chemických zmesí v EÚ pre oblasť ich uvádzania na trh podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (tzv. CLP)

Detergenty

 • poradenstvo pre výrobcov, dovozcov a distribútorov detergentov (povrchovo aktívnych látok používaných ako čistiace prostriedky) v EÚ pri ich uvádzaní na trh podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentoch.

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug