Priemyselná ekológia

Enviromentálny audit

 • komplexné zhodnotenie stavu podniku z hľadiska dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka  (vykonáva sa najčastejšie pred zmenou vlastníka podniku, pri tendri, ako aj pred kontrolou orgánov štátnej správy v životnom prostredí)

EIA

(posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

 • vypracovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • vypracovanie správy o hodnotení podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • poradenstvo a zastupovanie klienta pred orgánmi št. správy v posudzovaní vplyvov na ŽP, ako aj dotknutými subjektmi

Odpady a obaly

 • program odpadového hospodárstva, evidencia odpadov, identifikačné listy nebezpečných odpadov, sprievodné listy nebezpečných odpadov, odpadové hlásenia, recyklačný fond
 • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • zabezpečenie autorizácie na nakladanie s odpadovými olejmi, autovrakmi, elektroodpadmi

Elektrozariadenia a elektroodpady

 • implementácia zákona o odpadoch pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení uvádzaných na trh SR
 • registrácia výrobcov elektrozariadení
 • evidencia a hlásenia o elektrozariadeniach uvádzaných na trh SR

Ovzdušie

 • kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • ročné hlásenia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
 • vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
 • poradenstvo v rozsahu ochrany ovzdušia

Ochrana vôd

 • havarijné plány na ochranu vôd
 • manipulačno-prevádzkový poriadok kanalizácie
 • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej vodnej správy
 • skúšky tesnosti nádrží
 • výkon vodohospodára v oblasti nakladania s nebezpečnými látkami
 • poradenstvo v rozsahu ochrany vôd

IPKZ

 • vybavovanie povolení IPKZ pre prevádzky
 • spracovanie žiadostí IPKZ
 • poradenstvo v oblasti zákona o IPKZ

Monitoring životného prostredia

 • monitorovanie zložiek ŽP (voda, pôda, biota, hluk a pod.) na dotknutých lokalitách (napr. pri líniových stavbách, priemyselných podnikoch  apod.)

Geologické prieskum

 • hydrogeologický prieskum
 • inžiniersko-geologický prieskum
 • kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • ročné hlásenia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
 • vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
 • poradenstvo v rozsahu ochrany ovzdušia
S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug