Odpady a obaly

 • program odpadového hospodárstva, evidencia odpadov, identifikačné listy nebezpečných odpadov, sprievodné listy nebezpečných odpadov, odpadové hlásenia, recyklačný fond
 • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • zabezpečenie autorizácie na nakladanie s odpadovými olejmi, autovrakmi, elektroodpadmi
 • odborná spôsobilosť na výkon autorizácie na nakladanie s odpadovými olejmi č. osvedčenia MŽP SR : 160/03/0-6.3
 • odborné posudky vo veci odpadov
 • poradenstvo pre pôvodcov odpadov v oblasti odpadového hospodárstva, odpadový manažment a zefektívnenie nakladania s odpadmi
 • označovanie obalov a implementácia zákona o obaloch v podniku
 • kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • ročné hlásenia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
 • vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
 • poradenstvo v rozsahu ochrany ovzdušia
S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug