Kto a v akých prípadoch musí vypracovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)?

KBÚ je povinný vypracovať primárne výrobca látky (zmesi)  v prípadoch uvedených v čl.31 Nariadenia ES č.1907/2006. Túto musí následne poskytnúť dodávateľ  látky (zmesi) príjemcovi látky  (zmesi)  a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku.

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug