Čo je to RID?

Čo je to RID?

Je  to poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru - dodatok C k Dohovoru COTIF (Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave).

Platí RID aj pri vnútroštátnej preprave v SR/ČR?

Áno, RID  platí aj pri vnútroštátnej preprave (ak sú splnené podmienky na prepravu nebezpečného tovaru). 

Platí RID dohoda len pre dopravcu?

Nie, RID dohoda platí pre všetkých účastníkov prepravy, t.j. odosielateľa, dopravcu a príjemcu, ako aj pre iných zúčastnených (napr. nakladajúcu, baliacu, plniacu organizáciu, prevádzkovateľa cisternového kontajnera  a pod.)

Musí mať organizácia ktorá je účastníkom RID prepravy bezpečnostného poradcu?

Áno, každá organizácia vykonávajúca železničnú dopravu nebezpečných vecí, príp. ich balenie, plnenie, nakládku, vykládku  musí mať vymenovaného jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov (okrem výnimiek stanovených v bode 1.1.3.1 RID,  v ČR v prípade ak prepravuje viac ako 50 t nebezpečných vecí za rok).

Za akých podmienok neplatí pri preprave nebezpečných vecí  po železnici  RID dohoda?

Výnimky sú stanovené  v bode 1.1.3.1 RID dohody (napr. preprava  horľavých kvapalín súkromnými osobami  do 60 litrov na obal a pod.).

Musí byť  rušňovodič  prepravujúci nebezpečné veci vždy vyškolený na RID prepravu?

Áno, musí absolvovať  špecifické školenie  podľa bodu 1.3 RID dohody (kategória 1).

Musia aj iné osoby ako rušňovodiči absolvovať nejaké školenie pri RID preprave )?

Áno,  povinné školenia sú špecifikované   v bode 1.3 RID (napr. školenie pre kat.2 – vozmajstri, príp. kat.3 – výhybkári, dispečeri, výpravcovia a pod.)

Platí aj pri preprave nebezpečného odpadu RID dohoda?

Vo všeobecnosti sa dá povedať že ak nebezpečný odpad spĺňa kritéria pre klasifikáciu ako RID nebezpečnej veci,  tak áno – t.j.  v niektorých prípadoch áno a v niektorých nie (záleží od prípadu k  prípadu). 

Kto je zodpovedný za zaradenie  a klasifikáciu tovaru, ako RID nebezpečnej veci?

Zodpovednou osobou je vždy odosielateľ nebezpečnej veci. Celý proces ale zvyčajne začína u výrobcu nebezpečnej veci, ktorý takúto povinnosť má (nakoľko môže byť aj on prvým odosielateľom). Pri chemických látkach a zmesiach má práve on povinnosť spracovať tzv. kartu bezpečnostných údajov (KBÚ), z ktorej sa dozvieme či  je tovar klasifikovaný ako RID nebezpečný (bod 14 KBÚ). 

Kto je povinný označiť obal  v súlade s RID značením (bezpečnostné značky a UN číslo)?

Túto povinnosť má baliaca organizácia.

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug