Čo je to ADR?

Čo je to ADR?

Je to Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Dohoda bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod gesciou Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Na našom území  je účinná od 17.8.1986 (vydaná   v zbierke pod č.64/1987 Zb.)

Platí ADR aj pri vnútroštátnej preprave v SR/ČR?

Áno, ADR  platí aj pri vnútroštátnej preprave (ak sú splnené podmienky na prepravu nebezpečného tovaru). 

Platí ADR dohoda len pre dopravcu?

Nie ADR dohoda platí pre všetkých účastníkov prepravy, t.j. odosielateľa, dopravcu a príjemcu, ako aj pre iných zúčastnených (napr. nakladajúcu, baliacu, plniacu organizáciu, prevádzkovateľa cisternového kontajnera  a pod.)

Musí mať organizácia ktorá je účastníkom ADR prepravy bezpečnostného poradcu?

Áno, od. 1.1.2003 musí mať každá organizácia vykonávajúca cestnú dopravu nebezpečných vecí, príp. ich balenie, plnenie, nakládku, vykládku  vymenovaného jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov (okrem výnimiek stanovených v bode 1.1.3.1 ADR).

Za akých podmienok neplatí pri preprave nebezpečných vecí  po ceste  ADR dohoda?

Výnimky sú stanovené  v bode 1.1.3.1 ADR dohody (napr. preprava  horľavých kvapalín súkromnými osobami  do 60 litrov na obal s max. množstvom do 240 litrov na dopravnú jednotku).

Musí byť vodič prepravujúci nebezpečné veci po ceste vždy vyškolený na ADR prepravu?

Áno, pri  ADR preprave  v plnom rozsahu musí vodič úspešne absolvovať  ADR školenie vodičov (držiteľ osvedčenia  - tzv. oranžového preukazu vodiča).  Iba pri tzv. podlimitnej preprave podľa bodu 1.1.3.6 ADR nemusí mať vodič takéto školenie – musí však absolvovať tzv. „školenie  iných ako vodičov“ podľa bodu 8.2.3 ADR.

Musia aj iné osoby ako vodiči absolvovať nejaké školenie pri ADR preprave (napr. špeditéri, skladníci, baliči, plniči a pod.)?

Áno, aj tieto osoby musia absolvovať  tzv. „školenie  iných ako vodičov“ podľa bodu 8.2.3 ADR.

Platí aj pri preprave nebezpečného odpadu ADR?

Vo všeobecnosti sa dá povedať že ak nebezpečný odpad spĺňa kritéria pre klasifikáciu ako ADR nebezpečnej veci,  tak áno – t.j.  v niektorých prípadoch áno a v niektorých nie (záleží od prípadu k  prípadu). 

Kto je zodpovedný za zaradenie  a klasifikáciu tovaru, ako ADR nebezpečnej veci?

Zodpovednou osobou je vždy odosielateľ nebezpečnej veci. Celý proces ale zvyčajne začína u výrobcu nebezpečnej veci, ktorý takúto povinnosť má (nakoľko je on zvyčajne prvým odosielateľom). Pri chemických látkach a zmesiach má práve on povinnosť spracovať tzv. kartu bezpečnostných údajov (KBÚ), z ktorej sa dozvieme či  je tovar klasifikovaný ako ADR nebezpečný (bod 14 KBÚ). 

Kto je povinný označiť obal  v súlade s ADR značením (bezpečnostné značky a UN číslo)?

Túto povinnosť má baliaca organizácia.

Musí mať vodič pokyny pre prípad havárie v jazyku všetkých tranzitných krajín prepravy?

Nie, pokyny musí mať vo svojom materskom jazyku.

Od koho musí dostať vodič pokyny pre prípad havárie?

Od dopravcu.

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug