Prečo je dobré v podniku zaviesť normu OHSAS 18001:2007?

Dôvody pre zavedenie sú interné a externé.  Interné:  identifikácia  a sprehľadnenie činnosti podniku v oblasti pracovných rizík, identifikácia všetkých právnych a iných požiadaviek v BOZP, popísanie a sprehľadnenie  činností ktoré majú vplyv na BOZP, eliminácia možných pracovných úrazov, príp. havárií,  ich efektívne zvládnutie  a odstránenie,  zvýšenie spokojnosti zákazníkov, sprehľadnenie riadenia  dokumentácie, určenie zodpovedností a právomocí zamestnancov v oblasti BOZP). Externé: vylepšenie image podniku, plnenie požiadaviek odberateľov a účasť na tendroch, príp. verejných obstarávaniach.

  • poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008 v podniku
  • spracovanie dokumentácie SMK pre podnik 
  • vykonávanie interných auditov SMK
  • príprava k certifikácii SMK podľa ISO 9001:2008
S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug