Prečo je dobré v podniku zaviesť normu OHSAS 18001:2007?

Dôvody pre zavedenie sú interné a externé.  Interné:  identifikácia  a sprehľadnenie činnosti podniku v oblasti pracovných rizík, identifikácia všetkých právnych a iných požiadaviek v BOZP, popísanie a sprehľadnenie  činností ktoré majú vplyv na BOZP, eliminácia možných pracovných úrazov, príp. havárií,  ich efektívne zvládnutie  a odstránenie,  zvýšenie spokojnosti zákazníkov, sprehľadnenie riadenia  dokumentácie, určenie zodpovedností a právomocí zamestnancov v oblasti BOZP). Externé: vylepšenie image podniku, plnenie požiadaviek odberateľov a účasť na tendroch, príp. verejných obstarávaniach.

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug