Kto a v akých prípadoch musí vypracovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)?

KBÚ je povinný vypracovať primárne výrobca látky (zmesi)  v prípadoch uvedených v čl.31 Nariadenia ES č.1907/2006. Túto musí následne poskytnúť dodávateľ  látky (zmesi) príjemcovi látky  (zmesi)  a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku.

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug